Страст за звездни пътешествия!

Условия за записване

 

Общи условия на Стар Холидейс за организирано пътуване
І. Резервации (записвания)
І.1. Резервациите се извършват в офиса на Стар Холидейс или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на цялото пътуване и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
І.2 Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден същият първоначално заявен хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.
І.3. Необходими документи за пътуване
І.3.1. Задграничен паспорт валиден минимум 6 месеца, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.
ІI. Цена. Начин на формиране и промяна
ІI.1. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
ІI.1.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
ІI.1.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.
ІI.1.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора с повече от 3% в периода между сключването му и датата на отпътуването.
III. Анулации и неустойки
III.1. Крайният срок, в който потребителя може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 60 дни преди датата на пътуването.
III.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
III.2.1. До 60 дни преди датата на пътуването — без неустойки
III.2.2. От 59 до 30 дни преди датата на пътуването — в размер на депозита.
III.2.3. От 29 до 20 дни преди датата на пътуването — 70% от общата стойност на пътуването
III.2.4. От 19 до 14 дни преди датата на пътуването — 80% от общата стойност на пътуването
III.2.5. По-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
III.3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулация и в размерите по т. III.2.1., III.2.2., III.2.3., III.2.4., III.2.5., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
III.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност при връщането на турист от гранични власти, при неспазване от туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не, отказ за издаване на виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ, недопускане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да влезе или излезе в/от дадена страна по причина, независеща от ТУРОПЕРАТОРА, като във всички упоменати по-горе случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност.
III.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА, може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.
III.5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
ІІІ.6 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
ІІІ.6.1 Забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини в т.ч. мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др, както и при промяна на разписанието от страна на превозвача.
ІІІ.6.2 Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ
ІІІ.6.3 Загуба или повреда на багажа по време на пътуването
ІІІ.6.4 При форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
ІІІ.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
ІІІ.7.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ
ІІІ.7.2 Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
ІІІ.7.3 Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
III.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ да сключи застраховка „Отмяна на пътуване“.
IV. Минимален брой участници за осъществяване на групово пътуване: 15 души за самолетни програми и 30 души за автобусни програми.
V. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя, е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.
VІ. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.35 от Закона за туризма.
VII. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.
VIII. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
IХ. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
Х. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ХІ. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл.97 от Закона за туризма е ЗК ЛЕВ ИНС със седалище гр.София 1700, Бул. Симеоновско Шосе №67 А, и номерът на застрахователната полица е № 13122210001638.
ХІI. Информация за сключената задължителна медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” се съдържа в застрахователната полица. В случай на групова застраховка, информация за условията по нея могат да бъдат изискани от ТУРОПЕРАТОРА. Общите условия са публикувани и на сайта на Стар Холидейс.
ХIII. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма-съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
XIV. Допълнителни условия:
XIV.1. Договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТУРОПЕРАТОРА може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
ХІV.2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговски закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
ХІV.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с каталога, брошурата или уебсайта на ТУРОПЕРАТОРА, в която са уточнени конкретните условия по конкретното пътуване, както и с общите условия.
ХІV.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен Стар Холидейс ООД да събира, обработва, съхранява и представя на трети лица лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 

Новини